Dopis SLFSa: Problemi vezani za IZIS

Ministru zdravlja Ass. dr Zlatiboru Lončaru, Savetniku ministra dipl. inž. elektrotehnike Miroslavu Pevcu, Sektoru za organizaciju zdravstvene službe: pomoćniku ministra Mirjani Ćirić, direktoru RFZO-a dr Verici Lazić i direktoru Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove Petru Stajkoviću je SLFS 29. avgusta prosledio dopis u vezi sa problemima sa IZIS-om koji objavljujemo u celosti:

PREDMET: Problemi vezani za IZIS

Poštovani,

Uvođenjem IZIS-a u zdravstveni sistem očekivali smo jednostavniji, brži, dostupniji i kvalitetniji sistem zdravstvene zaštite. Međutim, situacija na terenu je potpuno drugačija i možemo reći vrlo ozbiljna jer pacijenti koji imaju probleme prilikom zakazivanja pregleda na višem nivou zdravstvene zaštite, vrlo često zbog nezadovoljstva, ponašaju se agresivno prema svojim izabranim lekarima. Konkretno, kada se pacijent (osiguranik) javi svom izabranom lekaru, lekar je u obavezi da mu pruži sve usluge koje su predviđene na primarnom nivou zdravstvene zaštite i da ga uputi na viši nivo, ukoliko je to potrebno. Pacijentu koji se upućuje na viši nivo izabrani lekar treba da pronađe termin kod lekara određene specijalnosti gde ga upućuje i to ne bi predstavljalo nikakav problem da postoje ponuđeni termini u ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

U većini ustanova najveći broj specijalističkih ambulanti nije formirao raspored sa terminima, tako da se izabrani lekari prilikom pokušaja da zakažu pregled u IZIS-u susreću sa problemom da ne postoji niti jedan termin kod specijaliste (kardiologa, neurologa, oftamologa, vaskularnog hirurga…). U tom slučaju, kao što se može videti na portalu Moj Doktor izabrani lekar može izdati uput bez termina i pacijenta uputiti u nadležnu zdravstvenu ustanovu, što izabrani lekari i rade. Tada nastaje najveći problem, jer te iste pacijente vraćaju ponovo izabranim lekarima uz obaveštenje da je izabrani lekar dužan da im zakaže pregled, i da u suprotnom ne mogu dobiti zdravstvenu uslugu. Pacijenti svoje nezadovoljstvo iskazuju verbalnim napadima na izabrane lekare, što nama izabranim lekarima dodatno otežava posao.

Takođe, moramo da ukažemo na problem da lekari sa sekundarnog nivoa ne žele da zakazuju svoje kontrolne preglede, već upućuju pacijente izabranim lekarima, očekujući da oni rade i taj posao što je nedopustivo. Izabrani lekari su lekari, a ne uslužni servis!

Još jedan od gorućih problema je nepoštovanje Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja, tačnije čl. 40 navedenog pravilnika o čemu smo već ranijim dopisima obavestili Ministarstvo zdravlja.

Član 40:

Sa uputom lekaru specijalisti, osigurano lice ostvaruje pravo na sve specijalističko-konsultativne preglede i neophodnu dijagnostiku koji su potrebni da bi lekar specijalista postavio dijagnozu, odnosno sačinio lekarski izveštaj, a koji se mogu pružiti u toj zdravstvenoj ustanovi, kao i na kontrolne preglede u roku od šest meseci od dana prvog javljanja lekaru specijalisti u toj zdravstvenoj ustanovi.

Pravo na specijalističko-konsultativne preglede i neophodnu dijagnostiku iz stava 1. ovog člana osigurano lice ostvaruje na osnovu internih uputa lekara specijalista po čijim zahtevima se obavljaju specijalističko-konsultativni pregledi, odnosno neophodna dijagnostika.

Lekar specijalista obavezno u svom izveštaju iz stava 1. ovog člana dostavlja izabranom lekaru obrazloženi nalaz, ocenu i mišljenje sa uputstvom o daljem lečenju osiguranog lica.

Pacijenti se redovno vraćaju izabranim lekarima sa izveštajima u kojima se od izabranog lekara traži da napiše upute za dijagnostiku koja je potrebna da bi lekar specijalista postavio dijagnozu, odnosno sačinio lekarski izveštaj. To dovodi do bespotrenog maltretiranja pacijenata i stalnog šetanja na relaciji primarni nivo – sekundarni nivo zdravstvene zaštite.

Iz svega navedenog jasno je da su nastali problemi za koje smatramo da su rešivi ako se svi potrudimo da ih prevaziđemo, te smatramo da bi od strane Ministarstva zdravlja bilo neophodno uputiti dopis svim direktorima zdravstvenih ustanova sa obaveštenjem da su u obavezi da se pridržavaju važećih zakonskih propisa a u cilju što kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite.

Naš predlog je da se u tom dopisu konkretno navede šta su obaveze primarnog nivoa zdravstvene zaštite a šta sekundarnog i tercijarnog.

PRIMER:

Lekari na primarnom nivou zdravstvene zaštite u obavezi su da zakažu prve preglede lekara specijaliste na sekundarnom i tercijarnom nivou. Ukoliko za određenu specijalnost nema termina lekar koji kreira uput, pacijenta upućuje na specijalističko-konsultativni pregled sa uputom bez termina, a ustanova na koju je upućen dužna je da izvrši specijalističko-konsultativni pregled u roku od 30 dana (ČPP sa sajta Moj Doktor).

Lekar specijalističko-konsultativne službe koji je utvrdio potrebu za dalje ispitivanje dužan je da kreira uput za konsultativni ili dijagnostički pregled i iste zakaže u IZIS-u. Takođe, lekar specijalističko-konsultativne službe zakazuje kontrolni pregled u svom rasporedu za budućnost, kroz opciju „Rezerviši kontrolu“ unoseći period za koji pacijent treba da dođe na kontrolni pregled (ČPP sa sajta Moj Doktor).

Smatramo da bi ovakvim dopisom pojasnili direktorima i zaposlenima šta spada u čiji delokrug rada, a naše pacijente poštedeli hodanja na relaciji od jedne zdravstvene ustanove do druge i doprineli poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga.

Smatramo da samo zajedničkim delovanjem svih nas možemo postići da IZIS bude nešto što će koristiti i pacijentima i zdravstvenim radnicima.

Beograd, 29. avgust 2016. godine

Potpredsednik SLFS za PZZ
Dr Slavica Sofronić
spec. medicine rada

Predsednik
Sindikata lekara i farmaceuta Srbije
Dr Rade Panić
spec. anestezije i reanimatologije

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s